Logo Mewa
Witamy w systemie MEWA 2.0
System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), w związku z art. 88 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator

Administratorem Państwa danych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa w zakresie niezbędnym do administrowania systemem LSI MEWA 2.0 służącym do obsługi programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz w zakresie zadań dotyczących wdrażań Działań ujętych w Priorytetach w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

1.    Priorytet I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza;

a.    Działanie 1.1 – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw;
b.    Działanie 1.2 – E-usługi;
c.    Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP (z wyłączeniem Instrumentów Finansowych).

2.    Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza:

a.    Działanie 2.1 – Efektywność energetyczna (z wyłączeniem Instrumentów Finansowych);
b.    Działanie 2.2 – Efektywność energetyczna w ZIT;
c.    Działanie 2.3 – Odnawialne źródła energii (z wyłączeniem Instrumentów Finansowych);
d.    Działanie 2.4 – Dostosowanie do zmian klimatu;
e.    Działanie 2.5 - Gospodarka wodno-ściekowa;
f.    Działanie 2.6 – Gospodarka o obiegu zamkniętym;
g.    Działanie 2.7 – Bioróżnorodność.

3.    Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu:

a.    Działanie 3.1 – Mobilność miejska (z wyłączeniem Instrumentów Finansowych);
b.    Działanie 3.2 – Mobilność miejska w ZIT (z wyłączeniem Instrumentów Finansowych).

4.    Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza:

a.    Działanie 4.1 – Transport regionalny i lokalny.

5.    Priorytet V - Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu:

a.    Działanie 5.1 – Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami;
b.    Działanie 5.2 – Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT;
c.    Działanie 5.3 - Infrastruktura w edukacji zawodowej;
d.    Działanie 5.4 – Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT;
e.    Działanie 5.5 – Infrastruktura społeczna;
f.    Działanie 5.6 - Ochrona zdrowia;
g.    Działanie 5.7 – Kultura i Turystyka; 

6.    Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

a.    Działanie 6.6 – Zdrowie pracowników; 

7.    Priorytet VII - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu:

a.    Działanie 7.1 - Edukacja przedszkolna;
b.    Działanie 7.2 - Wzmocnienie kompetencji uczniów;
c.    Działanie 7.3 – Wzmocnienie kompetencji uczniów w ZIT; 
d.    Działanie 7.5 – Edukacja osób dorosłych poza PSF.

8.    Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu:

a.    Działanie 8.1 – Aktywizacja społeczna i zawodowa; 
b.    Działanie 8.2 – Ekonomia społeczna;
c.    Działanie 8.3 – Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych;
d.    Działanie 8.4 – Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich; 
e.    Działanie 8.5 - Usługi społeczne i zdrowotne;
f.    Działanie 8.6 - Usługi społeczne na rzecz rodzin;
g.    Działanie 8.7 – Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością;
h.    Działanie 8.8 - Integracja społeczna Romów.

9.    Priorytet IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim:

a.    Działanie 9.1 – Rewitalizacja miast (z wyłączeniem Instrumentów Finansowych);
b.    Działanie 9.2 – Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie (wyłączeniem Instrumentów Finansowych);
c.    Działanie 9.3 – Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego.

Administratorem Państwa danych jest również Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (WUP) z siedzibą przy ul. Młynarskiej 16, 01-205 Warszawa w zakresie zadań dotyczących Działań ujętych w Priorytetach w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

1.    Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza:

b.    Działanie 6.1  - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;
c.    Działanie 6.2 – Aktywizacja zawodowa osób młodych przez OHP;
d.    Działanie 6.3 – Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia;
e.    Działanie 6.4 – Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet;
f.    Działanie 6.5 –Wsparcie dla pracodawców i pracowników.

2.    Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu:

a.    Działanie 7.4 - Edukacja osób dorosłych.

2. Cel przetwarzania danych

1)    dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w szczególności w celu zarejestrowania się w systemie, składania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektu, prowadzenia procesów monitorowania i sprawozdawczości, prowadzenia komunikacji, realizacji procesów związanych z ewaluacją i audytami.
2)    podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

3. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z następującymi aktami prawnymi:

1)    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);
2)    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.);
3)    ustawa wdrożeniowa, w szczególności art. 87-93.

4.    Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane: 

1)    podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach FEM 2014-2020;
2)    podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
i udostępniane:
1)    organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wykonującemu zadania państwa członkowskiego, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych, instytucji zarządzającej FEM 2021-2022, którą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, oraz innym podmiotom wymienionym w Art.87.1 ustawy wdrożeniowej, które w myśl tej ustawy są oddzielnymi administratorami Państwa danych w ramach realizacji swoich zadań;  
2)    innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.

5.    Okres przechowywania danych 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ustępie 2. 

6.    Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do swoich danych osobowych: 
1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 
2)    prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);  
3)    prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
4)    prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
5)    prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany; 
6)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) MJWPU w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: iod@mazowia.eu lub telefonicznie na nr 225422074.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) WUP  w Warszawie w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: iod@wup.mazowsze.pl lub telefonicznie na nr 22 578 44 10.